Algemene voorwaarden

1. Alles op de site is inclusief BTW. De aangegeven leveringstermijn wordt bij wijze van inlichting gegeven en het niet nakomen van een overeengekomen termijn verbindt geenszins onze verantwoordelijkheid en kan ook geen aanleiding geven tot schadevergoeding
2. Ingeval van gegronde klacht zal onze verantwoordelijkheid zich in principe beperken tot het herstel of de vervanging van de niet conform bevonden levering.
3. Onze facturen zijn te betalen binnen de 14 dagen na ontvangst.  
Bij niet betaling worden vanaf de vervaldag intresten aangerekend ten belope van 10% . Bovendien wordt er een schadevergoeding aangerekend  van 10% van de factuur  (met een minimum van 50 euro).
4. Onbetaalde facturen kunnen voor invordering doorgegeven worden aan derden die inningskosten aanrekenen en dit bovenop de reeds vermelde intresten en schadevergoeding.
5. Op straffe van verval van recht moet elke klacht binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur gebeuren.
6. Bij geschillen is alleen de rechtbank uit Gent bevoegd.